Algemene voorwaarden

1.   Begripsbepaling

Om duidelijkheid te scheppen zijn een aantal begrippen nader toegelicht.

1.1. Body Language Insight  Knowledge, beschreven in dit document als BLIK, is de naam van de organisatie. KvK: 69143501.

Anke lommen is eigenaar.

Het postadres is: Oude Venlose weg 68, 59 41HG Velden.

E-mail: Anke@blikopverbinding.nl

Telefoonnummer: 06-18357028

1.2. Coaching: Bij coaching wordt in één op één trajecten gewerkt aan persoonlijke doelen om de persoonlijke ontwikkeling te vergroten, vaardigheden aan te leren en je mindset te veranderen.

1.3. Intervisie: Bij intervisie wordt in groepsverband gekeken naar een specifiek probleem of specifieke vraag die bij iemand leeft. Door middel van intervisie wordt er een gesprek gevoerd waarin iemand begint met een probleemstelling en de anderen verhelderende open vragen stellen op zo tot vervolgstappen te komen.

1.4. Deelnemer: Een deelnemer is degene die aan een opleiding, training of coaching van BLIK deelneemt. Een deelnemer hoeft niet de opdrachtgever te zijn.

1.5. Opdrachtgever: De partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met BLIK. Deze is verantwoordelijk voor de betalingen en indien van toepassing het goed informeren van de deelnemer(s) die een opleiding, training of coaching bij BLIK volgen.

1.6. Training: Een training is een lesmoment waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving en bestaat uit minimaal één contactmoment. Bij 100 % deelname wordt er een certificaat van deelname overhandigt.

1.7. Opleiding: Een opleiding bestaat uit een op elkaar afgestemde lesmodules waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijvingen en bestaat uit minimaal acht contactmomenten. Bij 85% deelname wordt door middel van toetsing bepaald of de deelnemer gecertificeerd zal worden.

1.8. Offerte: Een offerte is het gemaakte aanbod van BLIK tot het sluiten van een overeenkomst, al dan niet op verzoek van een opdrachtgever. Deze offerten ontvang u via uw mail genaamd onder pro-forma-factuur

1.9. Overeenkomst: Onder een overeenkomst verstaan we iedere overeenkomst tussen BLIK en een opdrachtgever die bevestigd wordt door schriftelijk (e-mail, bericht via telefoon of door het accorderen van de ontvangen offerte binnen de gestelde datum) te bevestigen.

1.10. Open inschrijving: Onder open inschrijving worden trainingen, opleidingen en coaching verstaan die op inschrijving is te volgen.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere pro-forma factuur en overeenkomst waarbij voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

2.2. Algemene voorwaarden gehanteerd door Opdrachtgever of waarnaar Opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door BLIK zijn aanvaard.

2.3. Van de algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.4.  Bij wijzigingen in de algemene voorwaarden wordt dit met de opdrachtgever gedeeld. De opdrachtgever heeft 14 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde algemene voorwaarden tijd om schriftelijk te protesteren bij BLIK. Gebeurt dit niet dan wordt dit gezien als een akkoord op de nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden.

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Pro-forma-offertes zijn vrijblijvend, hoeveel kalenderdagen deze offerte geldig is staat in de offerte vermeld.

3.2. De Overeenkomst komt tot stand nadat BLIK schriftelijke heeft ingestemd op de inschrijving, goedkeuring of opdracht van de opdrachtgever.

3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen BLIK en de opdrachtgever.

3.4. Eventuele van de offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de overeenkomst, binden BLIK slechts vanaf het moment dat deze door BLIK schriftelijk zijn bevestigd.

3.5. Een (telefonisch) doel stellend gesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.

3.6. Bij inschrijvingen van opleidingen staan de opleidingsdata en/of de duur van de opleiding vermeld.

 

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met BLIK gesloten overeenkomsten leiden voor BLIK niet tot een resultaatverplichting, maar tot een inspanningsverplichting. BLIK streeft naar resultaten en groei. Hierbij zal de inzet en mogelijkheden van de deelnemer(s) en organisatie invloed hebben op de resultaten.

4.2. Door opdrachtgever genoemde termijnen of tussen BLIK en opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden als streefdata en binden BLIK niet.

4.3. BLIK is gerechtigd (delen van) de overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als BLIK voor de uitvoering van een met BLIK gesloten overeenkomst derden inschakelt, zal BLIK deze derden zorgvuldig en op kundigheid selecteren. Bij opleidingen en trainingen waarbij opdrachtgevers zich open kunnen inschrijven wordt ook regelmatig gewerkt met co-trainers. Co-trainers hebben de opleiding met een voldoende afgerond.

 

5. Vertrouwelijkheid

5.1. BLIK, haar medewerkers en/of door de BLIK ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

5.2. In opleidingen en trainingen wordt persoonlijke informatie met elkaar gedeeld. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, laat de opdrachtgever weten dat er zorgvuldig wordt om gegaan met privacygevoelige informatie van anderen deelnemers. Het is niet toegestaan om informatie over deelnemers met naam of expliciete aanwijzingen met anderen buiten de opleiding of training zonder toestemming te delen.  De opdrachtgever informeert (indien hij zelf de deelnemer niet is) de deelnemer(s) hierover.

 

6. Prijzen

6.1. Alle door BLIK genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij dit staat vermeld. De meest actuele prijzen en informatie, staan vermeld op de website www.blikopverbinding.nl of heeft u ontvangen in een pro-forma factuur.

6.2. BLIK kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren die gaan spelen na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever doorberekenen. Hierover zal BLIK de opdrachtgever informeren. Wanneer de kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden

 

7. Facturering en betaling

7.1. BLIK factureert binnen 14 kalenderdagen na totstandkoming van de overeenkomst.

7.2. De zakelijke opdrachtgever zal aan BLIK verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 31 kalenderdagen na factuurdatum. Wordt er afgeweken van de 31 kalenderdagen dan is dit opgenomen in de factuur en is deze bindend. De particuliere opdrachtgever zal aan BLIK verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Wordt er afgeweken van de 14 kalenderdagen dan is dit opgenomen in de factuur en is deze bindend.

7.3. Opleidingen, intervisie, trainingen en coachpakketten dienen voor de start van de dienst volledig te worden voldaan om deel te mogen nemen indien anders opgenomen in de offerte.

7.4. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn en na een 1ste betalingsherinnering volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

7.5. Wanneer er bij inschrijving gevraagd wordt een voorschot te betalen dient de opdrachtgever dit bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Het voorschot wordt in mindering gebracht op het totale bedrag. Wanneer de opdrachtgever minimaal zes weken voor aanvang annuleert krijgt de opdrachtgever het volledige bedrag terug. Zie punt 9 voor meer informatie.

7.6. Bij deelnemers die coaching per uur willen afnemen betaald de opdrachtgever de factuur binnen 14 kalenderdagen nadat de deelnemer deelgenomen heeft aan de sessie. Coaching vindt plaats op nacalculatie waarbij gerekend wordt met kwartieren.

7.7. Wanneer BLIK op basis van de algemene voorwaarden betalingen terug moet betalen worden deze zakelijk binnen 31 kalenderdagen overgemaakt en bij particuliere deelnemers binnen 14 kalenderdagen. Zie voor meer informatie punt 8, 9 en 10 van de algemene voorwaarden.

7.8. In overleg met BLIK kan er gekeken worden naar betalingstermijnen. Hierin werken we met maatwerk en worden de afspraken in een pro-forma-factuur vastgelegd. Pas bij online bevestiging zijn de gemaakte individuele afspraken van kracht.

7.9. Facturen worden enkel digitaal betaald door het bedrag over te maken op NL52 KNAB 0604 7067 66  t.a.v. Body Language Insight Knowledge

 

8. Verplaatsing of annuleringen door BLIK

8.1. BLIK mag bij onmacht een opleiding, training, intervisie of coaching met toelichting van reden verplaatsen naar een andere opleidingslocatie en omzetten van offline naar online trainen, coachen of opleiden. Bij onmacht mag er ook met toelichting van reden verplaatst worden naar een andere datum en/of ander tijdstip.

Onder onmacht wordt onder andere verstaan: sterfte van geliefden, medische redenen, natuurrampen, terrorisme, trainingslocatie(s) die niet voldoen, pandemie, oorlog, verkeersongelukken, stakingen. Wanneer BLIK door onmacht niet binnen 6 maanden de opleiding, training, intervisie of coaching voort kan zetten heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de aan BLIK betaalde prijs voor het deel van de opleiding, training, intervisie of coaching dat niet ontvangen is.

8.2. BLIK mag een opleiding, training, intervisie of coaching zonder toelichting van redenen verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. In dit geval heeft de opdrachtgever het recht om de verplaatste opleiding, training, intervisie of coaching zonder kosten te annuleren. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van het deel van de opleiding, training, intervisie of coaching waar zij geen deel aan hebben genomen.
8.3. BLIK mag zonder opgave van reden een opleiding, training, intervisie of coaching annuleren. De opdrachtgever heeft recht op volledige terugbetaling van de aan BLIK betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, training, intervisie of coaching.

 

9. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand
9.1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website, mail of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding. Dit geldt voor opleiding, training, intervisie en coaching. Eventuele restitutie van BLIK ontvangt u binnen 14 kalenderdagen.

Annuleren trainingen open inschrijving groepen
9.2. Een opleiding, training of intervisie kan uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt dat BLIK gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:

a. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen na online aanmelding; 0% van de prijs
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 25% van de prijs;
c. bij annulering binnen vier weken voor aanvang: 50% van de prijs;
d. bij annulering binnen twee weken voor aanvang: 100% van de prijs.

9.3. Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de opdrachtgever de prijs aan BLIK verschuldigd. Zij kunnen onderling de kosten met elkaar verrekenen.

9.4. Wanneer een deelnemer of zijn of haar vervanger zonder te annuleren niet op de datum waarop men geplaatst aanwezig is, wordt dit aangemerkt als een annulering die binnen de twee weken voor aanvang valt.

9.5. Tussentijds stoppen met een training of opleiding wordt aangemerkt als annulering binnen de twee weken voor aanvang.

9.6. Wanneer een deelnemer door onmacht een contactmoment mist zal BLIK een reële inspanning leveren teneinde hieraan tegemoet te komen om de gemiste tijd in te halen, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Inschrijvingen en afspraken die BLIK met andere opdrachtgevers reeds heeft gemaakt hebben hierbij voorrang.

Annuleren coaching
9.7. Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. BLIK is gerechtigd om in de volgende situaties kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs.
b. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

 

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1. Indien de opdrachtgever na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de opdrachtgever aan BLIK betaalde of nog verschuldigde bedrag.

10.2. Indien de opdrachtgever na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van BLIK op opdrachtgever per direct opeisbaar.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. In het geval dat aansprakelijkheid van BLIK mocht komen vast te staan, is BLIK slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

11.2. BLIK is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met BLIK gesloten overeenkomst, is BLIK daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

11.3. BLIK is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat BLIK bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van BLIK voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan BLIK door de verzekeraar van BLIK.

11.5. De opdrachtgever zorgt ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

11.6. De opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BLIK.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door BLIK ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft BLIK houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

12.2. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

12.3. Het copyright van de door BLIK geschreven en ontwikkelde materialen behoort tot Anke Lommen, 13-12-1978.

 

13. Opleidingen en trainingen inhoud & certificering

13.1. Voor de inhoud van de opleiding verwijs ik graag naar de informatie op de site www.blikopverbinding.nl.

13.2. Voor trainingen en opleidingen gelden verschillende eisen om een certificaat of bewijs van deelname te behalen. Hiervoor verwijs ik graag naar de informatie die beschreven staat bij de opleiding op de site www.blikopverbinding.nl.

 

14. Persoonsgegevens & medisch

14.1. BLIK verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy beleid: https://www.blikopverbinding.nl/privacybeleid/

14.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door BLIK.

14.3. De Opdrachtgever is verplicht eventuele medische en/of conditionele problemen/bijzonderheden van een (of meer) Deelnemer(s) die van invloed kunnen zijn op zijn/haar deelname ruimschoots voor het plaatsvinden van de opleiding, training, coaching of intervisie schriftelijk aan BLIK door te geven. BLIK zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan tegemoet te komen, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.

14.4. BLIK is gerechtigd de door haar gemaakte kosten in verband met medische problemen van een (of meer) Deelnemer(s) aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

14.5. De Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende mate gezond en/of conditioneel geschikt is om deel te nemen aan het betreffende aanbod van BLIK.

14.6. De opdrachtgever is verplicht eventuele dieetwensen van een (of meer) deelnemer(s) die van invloed kunnen zijn op zijn/haar deelname minimaal 7 werkdagen voor het plaatsvinden van de opleiding, training, coaching of intervisie schriftelijk aan BLIK door te geven. BLIK zal een reële inspanning leveren om aan de dieetwensen te voldoen. Extra kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

15.  COVID-19

15.1. Deelnemers leven de op dat moment geldende regels na tijdens de contactmomenten met BLIK en BLIK met de deelnemers. Voor meer informatie van de huidige regelgeving, die door de overheid gesteld zijn verwijzen we naar de rijksoverheid. De training, opleiding, coaching of intervisie wordt via een online medium voortgezet wanneer de deelnemer fysiek niet aanwezig kan zijn. Wanneer de deelnemer geen laptop, ipad, tablet of smartfone heeft kan er in overleg een laptop geleend worden. BLIK leeft ook bij verandering van regels deze na en communiceert minimaal 24 uur voor de start van het contactmoment eventuele veranderingen met de cursisten. 

15.2. Wanneer de overheid wederom besluit om een halve of gehele lock down in te voeren waarbij deelnemers niet fysiek in de trainingslocatie mogen zijn dan worden trainingen, opleidingen, intervisies en coaching online voortgezet.

 

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. De klachten- en geschillenregeling van BLIK is van toepassing op de overeenkomst tussen BLIK en Opdrachtgever. De Klachtenprocedure: https://www.blikopverbinding.nl/klachtenprocedure/ staat vermeld op de website www.blikopverbinding.nl

 

Versie 1.4
mei 2022

Neem contact op:

Anke Lommen – van Bergen

Oude Venloseweg 68
5941 HG Velden

06 183 570 28

Anke@BLIK.world

KvK: 69143501

BTW: NL001839596B57

laat een bericht achter:

Chat openen
1
Wil je contact?
Scan de code
Hallo! Zeg het maar :)